Uskovien suurin tarve vuonna 2022

Voitto Mäkinen

Seurakuntien ja yksilöus­ kovien suurin tarve on voimaantua Pyhästä Hen- gestä. Jumala ei ole muuttanut toimintaperiaatteitaan. Ei ole olemassa jotain uutta mallia tai periaatetta, jolla seurakunta voi­si mennä hengellisesti eteenpäin ja voittaa kuin Pyhällä Hengellä täyttyminen.

JEESUKSEN JÄÄHYVÄISSANAT

Viimeisissä sanoissaan maan päällä ennen taivaaseen astumistaan Jee­sus tuo esille kaksi asiaa: Voiman odottamisen, ja että vasta vastaan­ otettuamme tämän voiman, voi­simme olla Hänen todistajiaan. Yleensä jäähyväissanoihin pyritään tiivistämään jotakin merkityksellis­tä ja painavaa asiaa. Uskon, että myös Jeesuksen viimeiset sanat maan päällä pitää ottaa erityisellä painoarvolla.

KUINKA SITTEN TÄYTTYÄ PYHÄLLÄ HENGELLÄ?

Varma asia on, että meillä täytyy olla halu ja into odottaa voimaa. Jos meil­lä ei niitä ole, on melko varmaa, ett­emme täytykään Hengellä. Rukoil­laan, että saisimme polttavan innon etsiä Jumalan lupauksia. Raamattu osoittaa, että Pyhällä Hengellä täyt­tymisemme tulisi olla jatkuvaa. Joku voi ajatella mielessään, että minä en ainakaan halua puhua ou­toa kieltä, mitä en ymmärrä.

Raa­matun tutkijatkin ovat eri mieltä sii­tä, että voiko uskova olla Pyhällä Hengellä täyttynyt ilman kielilläpu­humista. Minä en osaa siihen vasta­ta. Mutta Pyhä Henki ilmenee mo­nella tavoin uskovassa ihmisessä. Väkevin merkki on aina rakkaus ja vaikkapa innokas palveluhalu. Kielilläpuhumisen lahjaa kannattaa silti tavoitella, jos ei ole vielä saanut sitä. Joilla jo on tämä lahja, kannat­taa käyttää sitä ahkerasti. Sanoohan Paavali puhuvansa kielillä hyvin pal­jon. Raamatun mukaan uskova ra­kentaa itseään puhuessaan kielillä. Jos emme tiedä mitä rukoilisimme, niin Jumala ohjaa rukouselämääm­me myös tämän lahjan kautta.

Frank Mangs, joka oli viime vuosi­sadalla yksi merkittävimmistä poh­joismaisista sananjulistajista, piti kielilläpuhumista suuressa arvos­sa. Hän ei koskaan noussut puhu­jalavalle ilman, että olisi viettänyt ennen tilaisuutta vähintään puolta tuntia kielillä puhuen. Uskon, että näin voimme ikään kuin synkronoi­da tämän vajavaisen saviastiamme Jumalan aaltopituuksille.

Voimaa alkuvuoteen!